INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno:

Aestheticas.r.o.

Sídlo:

Školská 11A, Banská Bystrica 974 01

IČO:

47 235 993

Telefónne číslo:

+ 421 948 099 133133

E-mail:

info@aesthetica.sk

Zodpovedná osoba:

JUDr. Eva Holdošová, advokátka, Tel:+421915206025, eva@holdosova.com, Adresa: JUDr. Eva Holdošová, Riadok 1961/3, 03401 Ružomberok

Kontaktný formulár

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon")


Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.


PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov -Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

Nie je


Príjemca v členskom štáte

(EÚ a EHP)

- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

- Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Po dobu, ktorá je nevyhnutná, aby sme Vám odpovedali na Vašu správu (cca 15 dní).


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 - 21 GDPR(§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom(čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,

- právo na opravu(čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,

- právo na vymazanie(čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo

- právo na obmedzenie(čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,

- právo namietať(čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj

- právo na prenosnosť(čl.20 GDPR)osobných údajov,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť súhlas pre kontaktné účelyalebo na e-mailovú adresuinfo@aesthetica.sk.Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.


POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

V prípade, že máte záujem, aby sme Vás kontaktovali a odpovedali Vám na Vašu správu, budeme potrebovať Váš E-mail, prípadne telefónne číslo. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.


AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.


Cookies

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon")


Nakoľko v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


ČO SÚ COOKIES?

Sú to krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené). Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Sessioncookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom webovej stránky.


PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov -Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

Nie je


Príjemca v členskom štáte

(EÚ a EHP)

- Poskytovateľ webhostingu za účelom uchovávania a /zálohovania údajov

- Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

- Poskytovateľ trackovacích služiebza účelom skvalitňovania služieb


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

- Dočasné cookies sú uložené v koncovom zariadení používateľa po dobu, kým neopustí webstránku a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

- Trvalé súbory cookies majú životnosť po dobu stanovenú v parametroch cookies, ktorá je 24 hodín.


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 - 21 GDPR(§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom(čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,

- právo na opravu(čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,

- právo na vymazanie(čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo

- právo na obmedzenie(čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,

- právo namietať(čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj

- právo na prenosnosť(čl.20 GDPR)osobných údajov,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa trvalých cookies kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním trvalých cookies alebo písomne na e-mailovú adresu info@aesthetica.sk Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.


Dočasné cookiesmôže používateľ kedykoľvek odstrániť, a to zmenením nastavenia svojho webového prehliadača. Existuje veľa spôsobov na riadenie cookies. Preštudujte si prosím pokyny Vášho prehliadača alebo pomocníka, aby ste dozvedeli viac o tom, ako prispôsobiť, alebo upraviť nastavenia Vášho prehliadača.


POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, Vaše osobné údaje sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to pre Vás žiaden právny dopad/následky. Obmedzenie cookies však môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke prevádzkovateľa alebo vplyv na správne zobrazovanie a fungovanie webovej stránky.


AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.KAMEROVÝ SYSTÉM

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon")


Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOVA ZAVEDENIA KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Ochrana majetku prevádzkovateľa, odhaľovanie kriminality, ochrana verejného poriadku a bezpečnosti prevádzkovateľa.


ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Videozáznam


UMIESTNENIE KAMIER

Kamery snímajú nasledujúce priestory:

Kamera č.1 monitoruje: vonkajší vstup do budovy a časť príjazdovej cesty.

Kamera č.2 monitoruje: vnútorné vstupné priestory.

Kamera č.3 monitoruje: recepciu.

Kamera č.4 monitoruje: chodbu a recepciu.

Kamera č.5 monitoruje: vestibul pred lôžkovým oddelením.

Kamera č.6 monitoruje: chodbu na lôžkovom oddelení.

Kamera č.7 monitoruje: vnútorné kryté parkovisko (garáž).

Kamera č.8 monitoruje: vonkajší vstup do garáže.


Každý vstup do monitorovaného priestoru je označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom.


DOBA TRVANIA MONITOROVANIA

Kamerový systém je zapnutý a monitoruje nepretržite počas celého dňa.


PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa čl. 6 ods.1 písm. f) GDPR[1] (§ 13 ods.1 písm. f) Zákona[2]) - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, t.j.: na zabezpečenie dôkazov pre prípad vzniku škody prevádzkovateľovi, spáchanie priestupku alebo trestného činu.


PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je

Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je

Orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe zákona: Súd, orgány činné v trestnom konaní


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

v lehote 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 - 21 GDPR(§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),
  • právo na opravuVašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov (čl.16 GDPR),
  • právo na vymazanie Vašich osobných údajov,ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienokčl.17 GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,
  • právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


POSKYTNUTIE VAŠÍCH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

zákonnou požiadavkou na základe oprávnených záujmoch prevádzkovateľa.


AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.


[1] NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nazývané ako "GDPR"

[2] Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len "Zákon")


Vážený pacient,

nakoľko v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu organizáciu dôležitá a Vami poskytnuté údaje sú dôverné a všetci naši pracovníci sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. Za týmto účelom máme prijatébezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Účelom spracúvania Vašim osobných údajov je poskytnúť Vám kvalitnú zdravotnú starostlivosť, ktorej súčasťou je prevencia, diagnostika, liečba, laboratórne vyšetrenia, výskum, ošetrovateľská starostlivosť, poskytovanie liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, informovanie o zdravotnom stave a všetky ďalšie úkony súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

2. Plnenie zákonných povinností poskytovateľa súvisiacich s poskytovaním zdravotnejstarostlivosti voči rôznym inštitúciám a štátnym orgánom.


PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Spracúvanie osobných údajov jenevyhnutnéna riadne poskytnutie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na základe žiadosti pacienta; Čl. 6 ods.1 písm. b) GDPR (§ 13 ods.1 písm. b) Zákona).

2. Spracúvanie osobných údajov jenevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov;Čl. 6 ods.1 písm. c) GDPR (§13 ods.1 písm. c) Zákona). Ide najmä o:

- zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 363/2011 Z.z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


KATEGÓRIE PRÍJEMCOV A TRETÍCH STRÁN

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii

Nie je


Príjemca v členskom štáte

(EÚ a EHP)


vrátane


Orgánov verejnej moci,ktoré spracúvajú osobné údaje

na základe osobitného predpisu


Údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu byť poskytnutéformou výpisu zo zdravotnej dokumentácie osobám a inštitúciám v rozsahu §24 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,napríklad:

- iným zdravotníckym pracovníkom alebo zariadeniam za účelom ďalšieho poskytnutia zdravotnej starostlivosti;

- laboratóriám klinickej biochémie a hematológie za účelom vyšetrenia biologického materiálu;

- Inšpektorátu práce a štátnym orgánom dozoru na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania;

- lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu;

- orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu pre účely súdneho konania.


Údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu byť sprístupnené formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osobám a inštitúciám v rozsahu §25 zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,napríklad:

- zákonnému zástupcoviza účelom informovania o zdravotnom stave;

- osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva;

- revíznemu lekárovi, príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti;

- Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouna účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností;

- posudkovému lekárovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti;

- súdom ustanovenémuznalcovi za účelom vypracovanie znaleckého posudku;

- poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie na účely kontrolnej činnosti;

- Ministerstvu vnútra SR a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva za účelom v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.


Lekárne za účelom poskytovanie požadovaných liekov alebo zdravotníckych pomôcok na základe lekárskeho predpisu.


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCII

Nie je a ani sa nezamýšľa.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.


POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 - 21 GDPR(§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajomtýkajúcich sa Vašej osobya potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú(čl.15 GDPR),

- právo na opravuVašich nesprávnych alebo neúplných osobných údajov(čl.16 GDPR),

- právo na vymazanie Vašich osobných údajov,ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienokčl.17 GDPR,

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.18 GDPR,

- právo namietať spracúvanie osobných údajov,ak ide o prípady podľa čl.21 GDPR,

- právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl.20 GDPR,

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona.

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. Za týmto účelom môžete použiť Formulár pre uplatnenie práv dotknutej osoby. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.


POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV JE

- požiadavkou, ktorá je potrebná na to, aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitnú zdravotnú starostlivosť;

- tiež zákonnou požiadavkou pre plnenie zákonných povinnostíposkytovateľa zdravotnej starostlivosti voči rôznym inštitúciám a štátnym orgánom.

Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov bude, že Vám nebudeme môcť poskytnúť riadnu zdravotnú starostlivosť. Iné následky nie sú.


AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.